Deputetët …

Deputetët të Parlamentit të Republikës së Maqedonisë – Komisioni për kulturë sot e vizitoi muzeun, deputetët shprehën dëshirë që së afërmi ti shikojnë problemet dhe mangësit nga puna e IN Muzeu i alfabetit të gjuhës shqipe, së bashku me drejtorin diskutuan për çështjen e dyqaneve, oborrit të muzeut. Drejtori i informoj për proektet e realizuara dhe proektet që do ti realizojnë në të ardhmen.

Пратениците на Собранието на Република Македонија –
Комисија за култура денес го посетија музејот, пратениците изразија желба од блиску да ги видат проблемите и недостатоците од работата на НУ Музеј на албанската азбука,заедно со директорот разговараја за проблемот со деловните простории и дворот на музејот.
Директорот ги извести за реализираните проекти и проектите кои ќе ги реализират во иднина.

Leave a Reply