Deputetët …

Deputetët të Parlamentit të Republikës së Maqedonisë – Komisioni për kulturë sot e vizitoi muzeun, deputetët shprehën dëshirë që së afërmi ti shikojnë problemet dhe mangësit nga puna e IN Muzeu i alfabetit të gjuhës shqipe, së bashku me drejtorin diskutuan për çështjen e dyqaneve, oborrit të muzeut. Drejtori i informoj për proektet e realizuara dhe proektet që do ti realizojnë në të ardhmen.

Пратениците на Собранието на Република Македонија –
Комисија за култура денес го посетија музејот, пратениците изразија желба од блиску да ги видат проблемите и недостатоците од работата на НУ Музеј на албанската азбука,заедно со директорот разговараја за проблемот со деловните простории и дворот на музејот.
Директорот ги извести за реализираните проекти и проектите кои ќе ги реализират во иднина.

Realizimi i projektit …

Realizimi i projektit  Program arsimor për nxënësit prej klasës së 5 deri te klasa e 9 – “Ta njohim historinë e alfabetit të gjuhës shqipe”.

Qëllimi i këtij projekti është njohja dhe edukimi i nxënësve me historinë e alfabetit të gjuhës shqipe. E vizituam Mësënjtoren e parë e hapur në gjuhën shqipe në Korçë dhe Muzeun të alfabetit të gjuhës shqipe në Manastir.

Faliminderim të madh drejtoreshës të  SHF “ Goce Dellçev “ – Manastir për mbështetjen dhe bashkpunimin.

Реализирање на проектот Едукативна програма за ученици од  5 до 9 одделение – “ Да ја запознаеме историјата на албанската азбука “.

Целта на овој проект е запознавање и едукација на учениците за историјата на албанската азбука. Го посетивме првото отворено училиште на албански јазик во Корча  и Музејот на албанската азбука во Битола.

Голема благодарност до директорката на ОУ “ Гоце Делчев “ – Битола за поддршката и соработката со музејот.