Shpallje publike për punësim në projektin CONNECT

Оглас за ангажирање локални стручни лица на проект од Интерег ИПА II Програмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција и Република Македонија

Наслов на проект:   ‘’Музеи кои ги поврзуваат културите и ги поврзуваат луѓето’’

Акроним на проектот:    ‘’CONNECT’’

Проектот се спроведува во рамките на договорот за партнерство (PA) помеѓу носителот на проектот: Општина Волви,Грција (ПП1) и на партнерите во проектот: Олимписки Музеј во Солун, Грција (ПП2), Национална Установа Музеј на Албанската азбука во Битола (ПП3) и Центар за неформално образование Триаголник од Скопје (ПП4)

Проектот е финансиран од Европска Унија и кофинансиран од земјите учеснички на ИНТЕРЕГ ИПА II Програмата за прекугранична соработка Грција – Република Македонија 2014-2020.

 

Национална Установа Музеј на Албанска азбука во Битола (ПП3), во рамките на своите активностите за спроведување на проектот објавува:

 

Ј А В Е Н   О Г Л А С

За пријавување на кандидати за слободни работни места на проект:

 • 1 (eден) проектен раководител
 • 1 (еден) финансиски раководител

Oпис на работните позици можете да ги најдете тука

Project Manager job description (PB3 in the Connect Project)

Finance Manager job description (PB3 in the Connect Project)

 

Краен рок за пријавување: 8 работни дена од денот на објавувањето на огласот.

Само оние апликации кои ќе пристигнат до крајниот датум и време на овој оглас, ќе бидат земени во предвид за разгледување.

Потребни документи за пријавување:

 • Мотивациско писмо на англиски јазик;
 • Биографија (CV), на англиски јазик во ЕУ формат;
 • Доказ за завршен соодветен вид на образование
 • Копии од документите кои го потврдуваат стекнатото работно искуство наведено во личната биографија;

Документите треба да се поднесат по пошта на следнава адреса:

Национална Установа Музеј на Албанска Азбука, Битола

Булевар  ‘’1-ви Мај’’  Бр.25,

7000 Битола, Република Македонија

За: Нуер Арслани, Директор на музејот; со назнака во надворешниот дел од ковертот за кое работно место се однесува пријавата.

Дополнителни информации можете да добиете на телефонскиот број: +389 47 612-763

 

 

 

Announcement for recruiting local experts under Interreg IPA Cross-border Cooperation Programme between Greece and Republic of Macedonia

 

Project name:         Museum Connecting Cultures Connecting People

Project Acronym:   CONNECT

 

The project will be implemented within the frame of the Partnership Agreement (PA) between the Lead Beneficiary – Municipality of Volvi, Greece (PP1), and Project Partners (PPs): Olympic Museum in Thessaloniki, Greece (PP2), NI Museum of the Albanian alphabet, Bitola (PP3) and Triagolnik, Center for non-formal education, Skopje (PP4)

The project is financed by the European Union and is co-financed by the participating countries in the INTERREG IPA II Cross-border Cooperation Programme Greece – Republic of Macedonia 2014-2020,

 

National Institution Museum of the Albanian Alphabet in Bitola (PP3) in the frame of implementation of its activities in the project is publishing:

 

PUBLIC ANNOUNCEMENT

For submission of interest for vacant working positions in the project:

 • 1 (one) position of the Project Manager
 • 1 (one) position of the Finance Manager

Following, you may find the job description here.

Deadline for application: 8 working days, from the day of the announcement of publication.

Only those applications which will arrive by the closing date and time to this announcement will be considered for review.

Necessary documents for application:

 • Motivation letter in English language,
 • Curriculum Vitae (CV), in English language in EU format,
 • Proof of completion of relevant education field,
 • Photocopies of original documents, confirming work experience listed in the curriculum vitae, should be submitted.

Documents shall be delivered by post to the following address:

National Institution Museum of the Albanian Alphabet in Bitola

Boulevard “1st May”, No. 25,

7000 Bitola, Republic of Macedonia

To: Nuer Arsllani; Director of Museum, on the outside of the envelope, the position to which the application refers.

Additional information can be obtained on this telephone number: +389 47 612-763