Shpallje për marrjen në punë të profesionistëve lokalë për një projekt nga Programi i Bashkëpunimit Ndërkufitar Interreg IPA II ndërmjet Republikës së Greqisë dhe Republikës së Maqedonisë

Titulli i projektit: ” Muzetë që lidhin kulturat dhe njerëzit e lidhur ”

Akronimi i projektit: ” CONNECT ”

Projekti zbatohet në bazë të Marrëveshjes së Partneritetit (PA) ndërmjet zhvilluesit të projektit: Komuna e Volvi, Greqi (FP1) dhe partnerët e projektit: Muzeu Olimpik në Selanik, Greqi (FP2), Institucioni Kombëtar i Muzeut të Alfabeteve Shqiptare në Manastir (FP3) ) dhe Qendra për Arsim Joformal Triagolnik nga Shkupi (PP4)

Projekti është financuar nga Bashkimi Evropian dhe bashkëfinancohet nga vendet pjesëmarrëse të Programit të INTERREG IPA II të Bashkëpunimit Ndërkufitar Greqi – Republika e Maqedonisë 2014-2020.

 

Muzeu i Institucionit Kombëtar i Alfabetit Shqip në Manastir (PP3) shpall si pjesë të aktiviteteve të tij të zbatimit të projektit:

 

В В Н Н О .. A

Regjistrimi i kandidatëve për të lira dhe vendet e punës dhe pozicionet e projektit:

1 (një) menaxher i projektit
1 (një) menaxher financiar
Ju mund të gjeni një përshkrim të punës këtu

Përshkrimi i punës së menaxherit të projektit (PB3 në projektin Connect)

Përshkrimi i punës së menaxherit financiar (PB3 në projektin Connect)

 

Afati i aplikimit: 8 ditë pune nga data e shpalljes.

Vetëm ato aplikacione që arrijnë deri në datën e fundit dhe kohën e kësaj liste do të konsiderohen për shqyrtim.

Dokumentet e kërkuara të aplikimit:

Letër motivimi në gjuhën angleze;
Curriculum Vitae (CV), në anglisht në formatin e BE;
Vërtetim i llojit të duhur arsimor të përfunduar
Kopjet e dokumenteve që konfirmojnë përvojën e punës të cekur në CV-në personale;
Dokumentet duhet të dërgohen në adresën e mëposhtme:

Muzeu i Institucionit Kombëtar i Alfabetit Shqip, Manastir

Bulevardi ” 1 Maj ” Nr.25,

7000 Manastir, Republika e Maqedonisë

Për: Nuer Arslani, Drejtor i Muzeut; me një tregues në pjesën e jashtme të zarfit të cilit i referohet aplikacioni.

Mund të gjeni më shumë informacion në +389 47 612-763