• Откуп на музејските материјал и музејски предмети.
  • Едукативна програма за деца од VIII до IX одд. “Да ја запознаеме историјата на албанската азбука”.
  • Едукативна работилница “И ние сме дел од музеите “
  • Набавка на компјутерска опрема
  • Свечено одбележување на националниот празник “22 Ноември – Ден на Албанската азбука”.