1. Подготовка и печатење на рекламен материјал ( брошури и флаери ) НУ ” Музеј на албанската азбука ” – Битола.
  2. Eдукативна програма за деца од  VIII и IX  одд. “Да ја запознаеме историјата на албанската азбука и културното наследство “.
  3. Откуп на музејски материјал и музејски предмети.