Ангажирање Оглас За локални стручни лица на проект од Интерег ИПА II П рограмата за прекугранична соработка помеѓу Република Грција и Република M акедонија

Наслов на проект:    ‘ Музеи кои ги поврзуваат културите и ги поврзуваат луѓето 

Акроним на проектот ” CONNECT ”   

Проектот се спроведува во рамките на договорот за партнерство (PA) помеѓу носителот на проектот: Општина Волви, Грција (ПП1) и на партнерите во проектот: Олимписки Музеј во Солун, Грција (ПП2), Национална Установа Музеј на Албанската азбука во Битола (ПП3 ) и Центар за неформално образование Триаголник од Скопје (ПП4)

Проектот е финансиран од Европска Унија и кофинансиран од земјите учеснички на ИНТЕРЕГ ИПА II Програмата за прекугранична соработка Грција – Република Македонија 2014-2020.

 

Национална Установа Музеј на Албанска азбука во Битола (ПП3) во рамките на своите активностите за спроведување на проектот објавува:

 

Ј А В Е Н О Г Л А С

Кандидати за на За Пријавување слободни работни места на проект:

  • 1 (eден) проектен раководител
  • 1 (еден) финансиски раководител

Oпис позици можете да на работните ги најдете тука

Project Manager job description (PB3 in the Connect Project)

Finance Manager job description (PB3 in the Connect Project)

 

За Краен Рок пријавување : 8 работни дена од денот на објавувањето на огласот.

Само оние апликации кои ќе пристигнат до крајниот датум и време на овој оглас, ќе бидат земени во предвид за разгледување.

Äîêóìåíòè Потребни за пријавув ање:

  • Мотивациско писмо на англиски јазик;
  • Биографија (CV), на англиски јазик во ЕУ формат;
  • Доказ за завршен соодветен вид на образование
  • Копии од документите кои го потврдуваат стекнатото работно искуство наведено во личната биографија;

Документите треба да се поднесат по пошта на следнава адреса:

Национална Установа Музеј на Албанска Азбука, Битола

Булевар ” 1-ви Мај ‘Бр.25,

7000 Битола, Република Македонија

За:  Нуер Арслани , Директор на музејот; со назнака во надворешниот дел од ковертот за кое работно место се однесува пријавата .

Дополнителни информации можете да добиете на телефонскиот број: +389 47612-763