• – Преку игра да учат азбуката на албански јазик.
  • – Образовна програма за децата од одделение 5 до 9-ти одделение. Да се знае историјата на албанската азбука.
  • – Подготовка и печатење на промотивен материјал (брошури и летоци).