Настани


За музејот


Националната установа „Музеј на албанската азбука“ – Битола е основана со Одлука на Владата на Република Македонија бр. 19 – 6007/1  од  24 ноември 2009 година. НУ „Музеј на албанската азбука“ – Битола е основана заради заштита, истражување, собирање, средување, стручно и научно обработување и проучување на музејските предмети значајни за уедначувањето на азбуката на албанскиот јазик. На 30.12.2010 година НУ „Музејот на албанската азбука“ – Битола е регистриран во Централниот регистар на Република Македонија со Решение бр. 3042010000-4673. НУ „Музеј на албанската азбука“ – Битола располага со изложбен простор во сутеренот од 38,07 м² и на приземје со 110 м², канцеларии за директорот и вработените…

Повеќе

Влезница


Возрасни: 100 ден.
Ученици и студенти: 30 ден.

Последниот петок во месецот е отворен ден на НУ „Музеј на албанската азбука“ – Битола за посетителите и на тој ден не се наплаќа влезница.

При посета на организирани поголеми групи пожелна е претходна најава!

Резервирај термин